Logo

Online Sınav Katılım Formu
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE KORUMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE KORUMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1-Veri Sorumlusu Hakkında

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre Doğuş Üniversitesi (bundan böyle “ÜNİVERSİTE’’ olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur.

İlgili kişi olarak sizlerin kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumlularının, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri kişisel veri işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.

2-İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçları

İşlemeye konu Kişisel Verileriniz; (Ad/Soyad, TC Kimlik Numarası, E-posta Adresi, Adresi, Telefon Numarası, Okuduğu Okul/Adres/Sınıf/Alan Bilgisi, Meslek/Bölüm Hedefi, Sınav tarihi ve Saati, Erişim log kayıtları (IP adresi, MAC adresi, port bilgileri, erişim tarihi/saati), Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf ve Online Video Kaydı)’ınızdır.

Aday öğrenci statünüz kapsamında; Sınav bilgilendirmelerinin yapılması, sınav sonuçlarının bildirilmesi, Akademik programlar, etkinlikler, teklifler ve tüm eğitim, kurs ve seminer süreçlerimiz (eğitim ve sertifika programları gibi) hakkında bilgi verilmesi; Kurum tarafından sunulan hizmetlerden aday öğrencilerin faydalandırılması için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; Kurum tarafından sunulan program ve hizmetlerin aday öğrencilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası; Telefon, SMS ve eposta vb. iletişim araçlarıyla bilgilendirme iletilerinin gönderilmesi; Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi; Sunulan hizmetlerin; kalitesinin yükseltilmesi, sürekliliğinin sağlanabilmesi, iş süreçlerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yapılan listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler ile istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi, ölçme değerlendirme yöntemlerinin, anketlerin düzenlenmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5/1- ‘’Açık rızanın alınması’’ ve 5/2-ç) ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, e) ‘’Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’ maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenecektir. Amaçla bağlantılı, amaçla sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka, dürüstlük kurallarına ve ticari teamüller ile kurul kararlarına uygun şekilde kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırabilecek ve iş ortağı niteliğindeki gerçek ve tüzel kişilere KVKK’nın 5. ve 6. Maddesinde belirtilen amaç ve şartlar dâhilinde aktarılabilecektir. Yine, gerçek ve tüzel kişiler de bu verileri yukarıda sayılan amaçla işleyerek aktarabilecektir.

3-Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olmak suretiyle açıkça rıza göstermeniz durumunda işlemeye konu kişisel verileriniz kurumumuza ait www.dogus.edu.tr internet adresinde, Üniversitemizin sosyal medya hesaplarında (sunucuları yurtdışında bulunan Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube), yurtiçi ya da yurtdışında bulunan yerel ve ulusal yayın organlarında basılı ya da çevrimiçi olarak yayınlanması, paylaşılması ve tanıtımının sağlanması amacıyla üçüncü kişilerin erişimine açık hale gelecek ve başkaca bir izin gerekmeksizin üçüncü kişiler tarafından ulaşılabilir ve paylaşılabilir olacaktır. Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak iletişim kanallarından bilgilendirmek ve gerekli olan aktivitelerin planlanmasına ilişkin bilgi paylaşımı ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde İŞLENEBİLECEK VE proje ortaklarımıza, gerçek ve tüzel kişilere AKTARILABİLECEKTİR.

Önemle belirtmek isteriz ki ilgili işleme ve aktarma faaliyetleri gerçekleştirilirken, kişisel verilerin güvenlik ve gizliliğinin sağlanması amacıyla teknik imkânların izin verdiği makul ölçüdeki idari ve teknik tedbirler almaktayız.

4-Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz, sınava katılmak üzere duyurulan internet sayfasına ait bağlantıyı tıklamanız, isteğinize bağlı olarak bilgileri doldurmanız, kurumumuzun iletişim kanalları üzerinden iletişim kurmanız neticesinde otomatik olan ve olmayan yöntemlerle toplanacaktır. Görsel ve işitsel verileriniz alenileştirdiğiniz ölçüde elde edilecektir.

5-İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerden dilediğinizi tercih ederek Kurumumuza iletmeniz durumunda Kurum talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde talebinizi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesinde (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) haklarınız bulunmaktadır.

Kanun’un 11. maddesinde sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile bu haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.dogus.edu.tr internet adresinde yer alan Veri İlgilisi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Doğuş Üniversitesi, Osb Mah, Nato Yolu Cd 265/ 1, 34775 Ümraniye/İstanbul” adresine (İletişim Numarası 444 79 97) kimliğinizi tespit edici belgelerle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ya da kvkk@dogus.edu.tr e-posta adresine elektronik posta yoluyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilir veya ilgili formu dogusuniversitesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvuru yolu, yöntemleri ve başvurunun içeriği ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için www.dogus.edu.tr internet adresimizde yer alan ‘’KVK Mevzuat Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması’’ metnini inceleyebilirsiniz.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Saygılarımızla,
Doğuş Üniversitesi


Hesabınız var mı? Giriş yap